Địa chỉ cửa hàng


Chi nhánh Đà nãng

Địa Chỉ: 35 Cao Thang Str, Thanh Binh W, Hai Chau Dist, DNC

Điện thoại: 0911002233

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: No 2, Lane 36, Trung Hoa Str, Trung Hoa W, Cau Giay Dist,HNC

Điện thoại: 0911002233

Tổng công ty

Địa Chỉ: 10 Trương Đình Hội Phường 16 Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84) 911 00 22 33